جدول مقایسه‌ای ورق‌های گامبیت

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

ورق‌های آببندی متنوعی‌ در شرکت‌ گامبیت‌ تولید می‌شوند. از جمله‌ ورق‌های آببندی بدون آزبست‌ گامبیت‌ (SERIES GAMBIT AF) که‌ کاربرد گسترده‌ای در آببندی تکنیکی‌ محیط‌های مختلف‌ در رنج‌ وسیعی‌ از دماها و فشارها دارند. این ورق‌ها از الیاف آرامیدی ، الیاف معدنی و الاستومری و … تولید می‌شوند. پروسه کالندرینگ (Calendering) در تولید محصولات و رعایت الزامات استاندارد ISO-9001 کیفیت ثابت و بالای تولید را تضمین می‌کند.

مشخصات انواع ورق آببندی گامبیت
نوع ورقدمای کاریفشار کاریمحیط
GAMBIT AF-200 UNIVERSAL2206آب، بخار، انواع سوخت، روغن، حلال، آب دریا، اسید
GAMBIT AF-200G3208آب، بخار، انواع سوخت، بنزین، روغن، حلال، آب دریا، اسید
GAMBIT AF-OIL30010آب، بخار، انواع سوخت، روغن، حلال، آب دریا، اسید
GAMBIT AF-40035012آب، بخار، انواع سوخت، روغن، حلال، آب دریا، اسید
GAMBIT AF-100035012آب، بخار، انواع سوخت، روغن، حلال، گازهای سوخت
GAMBIT AF-CD1608آب، بخار، روغن، حلال
GAMBIT SOFT1503آب، اسید
PAROGAMBIT35010انواع سوخت، روغن، حلال، اسید
GAMBIT PTFE2506اسید، گاز فلوئور
GAMBIT GRZ55012اکثر مواد شیمیایی به غیر از اسیدهای قوی
THERMO GAMBIT80020آب، بخار، سوخت، حلال، اسید
BA-7007000.1در معرض حرارت‌های زیاد
BA-105010500.1در معرض حرارت‌های زیاد
BA-1020012000.1در معرض حرارت‌های زیاد
BA-140014000.1در معرض حرارت‌های زیاد