جدول مقایسه‌ای پکینگ‌های گامبیت

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

پکینگ‌هـای بـافته‌ شده از رایج‌تـریـن‌ محصولات آببنـدی مـورد استفاده در پمپ‌ها و فیتینگ‌ها می‌باشند که‌ با دوام و ارزان بوده و کاربرد آسانی‌ دارند. پیشرفت‌ مهنـدسی‌ مـواد و پـروسه‌هـای صنعتی‌ تـولیـد این‌ پکینگ‌هـا، امکان استفاده از مواد خاص‌تر را فراهم‌ کرده و سبب‌ محبوبیت‌ استفاده از این‌ محصول در میان مصرف کنندگان شده است‌.

مشخصات انواع پکینگ های بافته شده
نوع پکینگ گروه متریالی طراحی و متریال شرایط کارکردی
محدوده دما [⁰C] PH
605 Graphite از الیاف گرافیت با هسته کتان تولید می شود -200 to +450 14 – 0
6051 Graphite از الیاف گرافیت که با سیم اینکونل مسلح شده تولید می شود -200 to +650 14 – 0
6055 Graphite از الیاف گرافیت که با مش اینکونل مسلح شده تولید می شود -200 to +650 14 – 0
645 Graphite از الیاف گرافیت با هسته کتان که با روغن PTFE آغشته شده تولید می شود -200 to +280 14 – 0
608 PTFE از الیاف PTFE که با گرافیت پر شده و به روغن سیلیکون آغشته شده تولید می شود -200 to +280 14 – 0
6080 PTFE از الیاف PTFE تولید می شود -150 to +280 14 – 0
6081 PTFE از الیاف PTFE که با روغن سیلیکون آغشته شده تولید می شود -200 to +280 14 – 0
6084 PTFE از الیاف PTFE که با گرافیت پر شده و به روغن سیلیکون آغشته شده تولید می شود -200 to +280 14 – 0
6491 Synthetic از الیاف مصنوعی KYNOL که با روغن PTFE آغشته شده تولید می شود -200 to +280 13 – 1
6493 Synthetic از الیاف آرامید که با روغن PTFE آغشته شده تولید می شود -200 to +280 13 – 2
6086 Hybrid از الیاف PTFE که با گرافیت پر شده و الیاف آرامید که با روغن PTFE آغشته شده تولید می شود -200 to +280 13 – 2
6087 Hybrid از الیاف PTFE که با گرافیت پر شده و به روغن سیلیکون آغشته شده و الیاف آرامید که با روغن PTFE آغشته شده تولید می شود -200 to +280 13 – 2
6089 Hybrid از الیاف PTFE که با روغن سیلیکون آغشته شده و الیاف آرامید که به روغن PTFE آغشته شده تولید می شود -200 to +280 13 – 2