رینگ پکینگ گرافیت

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

ساختار

رینگ گرافیتی قالبی

رینگ قـالبـی از گـرافیــت اکسپند بـا سـولفـور پایین بدون هرگونه فیلر یا بایندر ساخته می‌شود. آنهــارا در ابــزار قالب گیــری دقیق تــارسیدن بــه دانسیته لازم تحت فشار قرار می‌گیرند. به طور کلی مقطع مربعی وV شکل و گوه‌ای شکل دارند که این دو نوع آخر برای آببنــدی در فشار بالا مناسب هستند.

رینگ گرافیتی قالبی تقویت شده

از گرافیت خالص قابل ارتجاع ساخته که با فویل یا مش استینلس استیل تقویت شده است.

کاربرد

رینگ گرافیتی قالبی تمام ویژگی‌های گرافیت اکسپندد را دارد و می‌تواند تغییرات شدید دما و فشار را تحمل کند. پکینگ ایده آل برای شیرها و در تقریبا تمام مصارف آببندی می‌باشد.

پارامترها

شیرهافن ها 
800 Bar10 Barفشار
2 m/s10 m/sسرعت شفت
1.75 ~ 1.2 گرم بر سانتی متر مکعب (نرمال : 1.6 گرم بر سانتی متر مکعب)دانسیته
550+ ~  220- درجه سانتیگراد (2800+ درجه سانتیگراد در محیط غیراکسید)دما
14~0میزان PH