گسکت آیلیت‌دار

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

ویژگی‌‌ها

نوار داخلی و خارجی گسکت‌هــا برای ایجاد تقویت اضافی در لبـه هستند تـا میـــزان نفـوذ پـذیــر متــریــال گسکت از طریــق محیط را کـاهش دهــد و مقاومت شیمیایی محل‌های ارتباط و اتصال را افزایش دهد. آیلیت همچنین می‌تواند سد امنــی در بـرابــر فــرسایش محیط خـورنــده باشد اما نمی‌تواند باعث افزایش مقاومت زیاد در برابر دمــا و فشار داخلی که باید به صورت علی حده مورد بررسی قرار گیرد، شود.

انواع آیلیت

قطر داخلی

قطر خارجی

قطر داخل و خارج گسکت