گسکت شیت گرافیتی GRAFILIT SP

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

ویژگی‌ها و کاربرد

متریـالی است کـه مجمـوعـه‌ای از ویژگی‌هــای عـالـی گرافیت اکسپندد و مقاومت استینلس استیل را دارد. این ویژگی‌ها مقاومت بسیار خوب و مقاومت خزشی، ثبات شیمیایی و نفوذ ناپذیری را دارد.

ماده اصلی

ورق‌هـای قـابــل انعطاف گـرافیتی کـه نــوارهــای استینلس استیل تعبیه شده در آن استحکامی مکانیکی ایجاد می‌کند. (AISI 316 ;  0.1 mm)

ابعاد ورق و رول استاندارد

CompressibilityASTM FA36%35
RecoveryASTM FA36%17
Stress resistance (16h, 300°C)DIN 52913Mpa49
Permeability to nitrogen (40bar, RT)DIN 35356mg/(s.m)<0.05
Ash content of graphiteDIN 51903%<1
Chloride contentFSA NMG 202ppm<50
Fluoride contentFSA NMG 203ppm<50
Density of the graphiteDIN 28090-2g/cm31.0
Compression modulusDIN 28090-2
At room temperature: Eksw%32
At elavated temperature: Ewsw/300°C%1.2
Percentage creep relaxationDIN 28090-2
At room temperature: Eksw%4.5
At elavated temperature: Ewsw/300°C%4.0
Recovery RDIN 28090-2mm0.086
Operating conditions
Continuous use max. temperature*
Air or oxidizing atmosphere°C/°F450/842
Reducing or inert atmosphere°C/°F700/1292
Continuous use min. temperature*°C/°F-200/-328
Continuous use max. pressure*bar/psi200/2900