گسکت کائوچویی SBR

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

ماده اصلی

کائوچوی بوتادین استایرن

ویـژگی‌هـای کلـی و کاربــرد

–  کائوچـوی صنعتی استاندارد برای استفاده عمومی در محیط‌هایی با فشار پایین.
–  ویژگی‌هـای فیزیکی خوب ، مقاومت سایشی و مقاومت دربرابر پارگی

دستـورالعمل‌هـای عملیـاتـی

حـداکثر شرایط عملیاتـی