گسکت کائوچویی NR

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

ماده اصلی

ایـزوپـرن (کائوچوی طبیعی)

ویـژگی‌هـای کلـی و کاربــرد

–  ورق کـائـوچـوی صنعتــی نــرم بــا خـواص فیـزیکــی خوب مثل تاب آوری، مقاومت دربرابر پارگی و مقاومت سایشی

دستـورالعمل‌هـای عملیـاتـی

حـداکثر شرایط عملیاتـی