گسکت کائوچویی EPDM

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

ماده اصلی

کائوچوی اتیلن پروپیلن داین مونومر

ویـژگی‌هـای کلـی و کاربــرد

–  مقاومت بالا در برابر فرسودگی، گرما و انجماد، اکسیژن و ازون
–  مقـاومت بسیـار خـوب در بــرابـر مــواد شیمیایی متفاوت شامل اسیدها و قلیایی‌ها

دستـورالعمل‌هـای عملیـاتـی

حـداکثر شرایط عملیاتـی