گسکت کائوچویی NBR

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

ماده اصلی

کائوچوی بوتادین نیتریل

ویـژگی‌هـای کلـی و کاربــرد

–  ورق کـائوچـویــی مقــاوم در بــرابــر سوخت و روغن با ویژگی‌های فیزیکی خوب

دستـورالعمل‌هـای عملیـاتـی

حـداکثر شرایط عملیاتـی