گسکت کائوچویی نئوپرن

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

ماده اصلی

چـوب پنبـه و کـائـوچـوی نـئوپرن مستحکم شده با چسب

کاربــردها

–  در سطح وسیع در صنعت اتومبیل استفاده می‌شود.
–  مورد استفاده در محیط‌های کم فشار با نفت و سوخت

ویـژگی‌هـا

ورق کـائـوچــوی نئـوپــرن بـا کیفیــت متـوسط، مقاومت خـوب در بــرابر روغن‌ها، هیدروکربن‌هــا و آب، آببنــدی خـوب در پیچ‌هایی با حجم بار کم به صورت ورق و واشـر موجود می‌باشد.

مشخصات خاص