GAMBIT AF-200 UNIVERSAL

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ
ورق آببندی af200 مهربدان
گسکت شیت گامبیت
–   از الیاف معدنی‌ و الیاف ARAMID KEVLAR با فیلـر NBR تولید می‌شود.
–   برای محیط‌ روغن‌ با دما و فشار متوسط‌ مناسب‌ است‌.
ابعاد
ضخامت‌ استاندارد ورقmm1 , 0.8 , 0.5 , 0.3±0.1
5 , 4 , 3 , 2.5 , 2 , 1.5±10%
6±10%
ابعاد استاندارد ورقmm1500×1500±10
حداکثر شرایط کاری
ماکزیمم‌ دمای کار⁰C300
دما در حالت‌ پیوسته‌⁰C220
دما در حالت‌ پیوسته‌ با بخار⁰C180
فشارMpa6
مشخصات فنی‌ (برای ضخامت‌ 2mm)
FA-AM1-ODIN 28091-2
چگـالــی‌ %5±g/cm32DIN 28090-2
حداقل‌ استحکام کششی‌ minMpa7DIN 52910
تراکم‌ پذیری min%10ASTM F36
بازگشت‌ پذیری min%55ASTM F36
تنش‌ پسماند min  300⁰CMpa22DIN 52913
تنش‌ پسماند min 175⁰CMpa28DIN 52913
افزایش‌ ضخامت‌   
روغن‌ 150⁰C/5H IRM 903%5ASTM F146
سوخت‌ مرجع‌ 20⁰C/5H B%5ASTM F146
رنگ قرمز