GAMBIT AF-OIL

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ
ورق غیرآزبستی af oil گامبیت
ورق غیرآزبستی af oil گامبیت

–   از الیاف معدنی‌ و الیــاف ARAMID KEVLAR بـا فیلر NBR تولید می‌شود.
–   برای محیط‌ آب، بخــار، انــواع‌ سوخت‌، روغن‌، آب دریــا، گــاز و بوتــان ـ پروپان در دما و فشارهای بالا مناسب‌ است‌.

ابعاد
ضخامت‌ استاندارد ورقmm1 , 0.8 , 0.5 , 0.3±0.1
5 , 4 , 3 , 2.5 , 2 , 1.5±10%
6±10%
ابعاد استاندارد ورقmm1500×1500±10
حداکثر شرایط کاری
ماکزیمم‌ دمای کار⁰C350
دما در حالت‌ پیوسته‌⁰C300
دما در حالت‌ پیوسته‌ با بخار⁰C230
حداقل حرارت⁰C60-
فشارMpa10
مشخصات فنی‌ (برای ضخامت‌  2mm)
FA-AMZ-ODIN 28091-2
چگـالــی‌ %5±g/cm32DIN 28090-2
حداقل‌ استحکام کششی‌ minMpa9DIN 52910
تراکم‌ پذیری min%10ASTM F36
بازگشت‌ پذیری min%55ASTM F36
تنش‌ پسماند min  300⁰CMpa29DIN 52913
تنش‌ پسماند min 175⁰CMpa35DIN 52913
افزایش‌ ضخامت‌   
روغن‌ 150⁰C/5H IRM 903%6ASTM F146
سوخت‌ مرجع‌ 20⁰C/5H B%6ASTM F146
نفت‌ 20⁰C/24H%5ASTM F146
رنگ سبز