GAMBIT AF-1000

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ
ورق غیرآزبستی af 1000 گامبیت
ورق غیرآزبستی af 1000 گامبیت

–   ازالیاف معدنی‌، الیــاف ARAMID KEVLAR و گرافیت‌ بـا فیلر NBR تـولید می‌ شود که‌ با مش‌ فولاد گالوانیزه تقویت‌ شده است‌.
–   برای محیط‌ آب،بخار، نفت‌، گازوئیل‌ و روغن‌ با تغییرات زیاد فشار مناسب‌ است‌.

ابعاد
ضخامت‌ استاندارد ورقmm1 , 0.8 ±0.1
5 , 4 , 3 , 2.5 , 2 , 1.5±10%
6±10%
ابعاد استاندارد ورقmm1500×1500±10
حداکثر شرایط کاری
ماکزیمم‌ دمای کار⁰C420
دما در حالت‌ پیوسته‌⁰C350
دما در حالت‌ پیوسته‌ با بخار⁰C250
فشارMpa12
مشخصات فنی‌ (برای ضخامت‌  2mm)
FA-AMZ-ODIN 28091-2
چگـالــی‌ %5±g/cm32.45 – 2.2DIN 28090-2
تراکم‌ پذیری min%9ASTM F36
بازگشت‌ پذیری min%50ASTM F36
تنش‌ پسماند min  300⁰CMpa32DIN 52913
تنش‌ پسماند min 175⁰CMpa35DIN 52913
افزایش‌ ضخامت‌   
روغن‌ 150⁰C/5H IRM 903%8ASTM F146
سوخت‌ مرجع‌ 20⁰C/5H B%7ASTM F146
نفت‌ 20⁰C/24H%6ASTM F146
رنگ خاکستری
ورق غیرآزبستی af 1000 گامبیت