PAROGAMBIT

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ
ورق آببندی غیرآزبستی PAROGAMBIT
ورق آببندی غیرآزبستی PAROGAMBIT

–   از الیـاف فیبـر کربـن و فیبـرهـای معـدنی بـا فیلــر NBR تولیـد می‌شود.
–   برای محيط بخار مناسب است.

ابعاد
ضخامت‌ استاندارد ورقmm1 , 0.8 , 0.5±0.1
5 , 4 , 3 , 2.5 , 2 , 1.5±10%
6±10%
ابعاد استاندارد ورقmm1500×1500±10
حداکثر شرایط کاری
ماکزیمم‌ دمای کار⁰C450
دما در حالت‌ پیوسته‌⁰C350
دما در حالت‌ پیوسته‌ با بخار⁰C350
فشارMpa10
مشخصات فنی‌ (برای ضخامت‌  2mm)
FA-AMZ-ODIN 28091-2
چگـالــی‌ %5±g/cm31.9DIN 28090-2
حداقل‌ استحکام کششی‌ minMpa10DIN 52910
تراکم‌ پذیری min%11ASTM F36
بازگشت‌ پذیری min%55ASTM F36
تنش‌ پسماند min  300⁰CMpa32DIN 52913
تنش‌ پسماند min 175⁰CMpa35DIN 52913
افزایش‌ ضخامت‌   
روغن‌ 150⁰C/5H IRM 903%12ASTM F146
رنگ خرمایی
ورق آببندی غیرآزبستی PAROGAMBIT