پکینگ بافته شده گرافیتی

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ
پکینگ‌هـای بـافته‌ شده از رایج‌تـریـن‌ محصولات آببنـدی مـورد استفاده در پمپ‌ها و فیتینگ‌ها می‌باشند که‌ با دوام و ارزان بوده و کاربرد آسانی‌ دارند. پیشرفت‌ مهنـدسی‌ مـواد و پـروسه‌هـای صنعتی‌ تـولیـد این‌ پکینگ‌هـا، امکان استفاده از مواد خاص‌تر را فراهم‌ کرده و سبب‌ محبوبیت‌ استفاده از این‌ محصول در میان مصرف کنندگان شده است‌.
پکینگ بافته شده گرافیتی
605
پارامترپارامترهای کاربردیشرح
 

پکینگ 605 گرافیتی گامبیت

از الياف گرافيت با هسته كتان توليد می‌شود.

T max [⁰C]

-200 to 450

بخار 500 / خلاء 2000

P max [bar]40200
V max [m/s]402
PH14 – 0محدوده ابعاد6- 25 mm
 
6051
پارامترپارامترهای کاربردیشرح
 

پکینگ 6051 گرافیتی گامبیت

از الياف گـرافیت كه با سيم اينكونل مسلح شده توليد می شود.

T max [⁰C]

-200 to 650

خلاء 2000

P max [bar]320
V max [m/s]2
PH14 – 0محدوده ابعاد6- 25 mm
 
6055
پارامترپارامترهای کاربردیشرح
 

پکینگ 6051 گرافیتی گامبیت

از الياف گـرافیت كه با مش اينكونل مسلح شده توليد می شود.

T max [⁰C]

-200 to 650

خلاء 2000

P max [bar]600
V max [m/s]1.5
PH14 – 0محدوده ابعاد6- 25 mm
 
645
پارامترپارامترهای کاربردیشرح
 

پکینگ 645 گرافیتی گامبیت

از الياف گرافيت با هسته كتان كه با روغن PTFE آغشته شده توليد می‌شود.

T max [⁰C]– 200 to 280
P max [bar]25100
V max [m/s]252
PH14 – 0محدوده ابعاد6- 25 mm