پکینگ بافته شده تفلونی

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ
پکینگ‌هـای بـافته‌ شده از رایج‌تـریـن‌ محصولات آببنـدی مـورد استفاده در پمپ‌ها و فیتینگ‌ها می‌باشند که‌ با دوام و ارزان بوده و کاربرد آسانی‌ دارند. پیشرفت‌ مهنـدسی‌ مـواد و پـروسه‌هـای صنعتی‌ تـولیـد این‌ پکینگ‌هـا، امکان استفاده از مواد خاص‌تر را فراهم‌ کرده و سبب‌ محبوبیت‌ استفاده از این‌ محصول در میان مصرف کنندگان شده است‌.
پکینگ بافته شده گرافیتی
6080
پارامترپارامترهای کاربردیشرح
 

پکینگ تفلونی 6080 گامبیت

از الياف PTFE می‌شود.

T max [⁰C]– 150 to 280
P max [bar]860150
V max [m/s]822
PH14 – 0محدوده ابعاد4 – 30 mm
 
6081
پارامترپارامترهای کاربردیشرح
 

پکینگ تفلونی 6081 گامبیت

از الياف PTFE كه با روغن سيليكون آغشته شده توليد می شود.

T max [⁰C]– 200 to 280
P max [bar]208020
V max [m/s]1021
PH14 – 0محدوده ابعاد4 – 30 mm
 
608
پارامترپارامترهای کاربردیشرح
 

پکینگ تفلونی 608 گامبیت

از اليافPTFE كه با گرافيت پر شده و به روغن سيليكون آغشته شده توليد می شود.

T max [⁰C]– 200 to 280
P max [bar]20100100
V max [m/s]1022
PH14 – 0محدوده ابعاد4 – 30 mm
 
6084
پارامترپارامترهای کاربردیشرح
 

پکینگ تفلونی 6084 گامبیت

از الياف PTFE كه با گرافيت پر شده و به روغن سيليكون آغشته شده توليد می شود.

T max [⁰C]– 200 to 280
P max [bar]206080
V max [m/s]1511
PH14 – 0محدوده ابعاد4 – 30 mm