پکینگ بافته شده سینتیک

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ
پکینگ‌هـای بـافته‌ شده از رایج‌تـریـن‌ محصولات آببنـدی مـورد استفاده در پمپ‌ها و فیتینگ‌ها می‌باشند که‌ با دوام و ارزان بوده و کاربرد آسانی‌ دارند. پیشرفت‌ مهنـدسی‌ مـواد و پـروسه‌هـای صنعتی‌ تـولیـد این‌ پکینگ‌هـا، امکان استفاده از مواد خاص‌تر را فراهم‌ کرده و سبب‌ محبوبیت‌ استفاده از این‌ محصول در میان مصرف کنندگان شده است‌.
پکینگ بافته شده گرافیتی
GAMTEX / 6491
پارامترپارامترهای کاربردیشرح
پکینگ بافته شده سینتیک گامبیتاز الياف مصنوعی KYNOL كه با روغن PTFE آغشته شده توليد می شود.
T max [⁰C]– 200 to 280
P max [bar]2080100
V max [m/s]2022
PH 13 – 0محدوده ابعاد4 – 30 mm