پکینگ بافته شده هیبریدی

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ
پکینگ‌هـای بـافته‌ شده از رایج‌تـریـن‌ محصولات آببنـدی مـورد استفاده در پمپ‌ها و فیتینگ‌ها می‌باشند که‌ با دوام و ارزان بوده و کاربرد آسانی‌ دارند. پیشرفت‌ مهنـدسی‌ مـواد و پـروسه‌هـای صنعتی‌ تـولیـد این‌ پکینگ‌هـا، امکان استفاده از مواد خاص‌تر را فراهم‌ کرده و سبب‌ محبوبیت‌ استفاده از این‌ محصول در میان مصرف کنندگان شده است‌.
پکینگ بافته شده گرافیتی
6086
پارامترپارامترهای کاربردیشرح
پکینگ بافته شده هیبریدی 6086از الياف PTFE كه با گرافيت پر شده و الياف آرامید كه با روغنPTFE آغشته شده توليد می شود.
T max [⁰C]– 200 to 280
P max [bar]20300
V max [m/s]202
PH13 – 2محدوده ابعاد4 – 30 mm
6087 / GAMFLON AR
پارامترپارامترهای کاربردیشرح
پکینگ بافته شده هیبریدی 6087از الياف PTFE كه با گرافيت پر شده و به روغن سيليكون آغشته شده و الياف آرامید كه با روغنPTFE آغشته شده توليد می شود.
T max [⁰C]– 200 to 280
P max [bar]200300
V max [m/s]52
PH13 – 2محدوده ابعاد4 – 30 mm
6089
پارامترپارامترهای کاربردیشرح
پکینگ بافته شده هیبریدی 6089از اليافPTFE كه به روغن سيليكون آغشته شده و الياف آراميد كه به روغنPTFE آغشته شده توليد می شود.
T max [⁰C]– 200 to 280
P max [bar]200300
V max [m/s]52
PH13 – 2محدوده ابعاد4 – 30 mm