گسکت فلزی کامپروفایل

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

توضیحات

–  کامپروفایل ترکیبی از یک هسته فلزی دندانه دار که یک ماده نرم دورش را پوشانده تشکیل شده است.
–  گـرافیـت اکسپنـد شـده معمـول‌تـریـن مــاده پـوششی مــورد استفــاده در واشرهـای کامپروفایل می‌باشد. بـا این حال مواد دیگر همچون تفلون برای محیط‌هـایـی بــا خـورندگی شیمیایی بالا یا میکا برای محیط با دمای بالا هم می‌تواند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اجزا تشکیل دهنده

فیلر

حداکثر حرارتماده پوششی
550ºCگرافیت
260ºCتفلون
1000ºCمیکا
250ºCAF 400

هسته مرکزی

حداکثر حرارتهسته
800ºC316 L Stainless Steel
550ºC304  Stainless Steel
800ºCDuplex UN S31803
800ºC347 Stainless Steel
800ºC321 Stainless Steel
450ºCMonel 400
315ºCNickel 200
350ºCTitanium Gr 2
450ºCHastelloy B-2/B-3
450ºCHastelloy C-276
1000ºCInconel 600
450ºCInconel 625
450ºCIncoloy 825
500ºCZirconium
600ºCSuper Duplex
600ºC254 SMO
350ºCTitanium Gr7
450ºCHastelloy C-22
450ºCHastelloy G-31
600ºCAlloy 20