کیت عایقی فلنج

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

توضیحات

کیت‌هـای عایقی بـرای اطمینان از عایق کـاری الکتریکی و بـرای مقـابلـه بـا اثـرات خـوردگـی کـه اغلـب در سیســــتم‌هــای پـایپینـگ دارای فلنـج دیــده می‌شود طراحی شده است. بــا حـذف ارتبـاط فلـز با فلــز، در جریان ساکن توقف ایجاد می‌شود تا مانع خوردگی شده و به محافظت کاتدی سیستم پایپینگ کمک کند. کیت‌هـای عــایقی را می‌تــوان برای کنترل جریان‌هــای سرگــردان بــرق در پایپینگ نفت، گاز، آب ، پالایشگاه و پتروشیمی‌هــا مـورد استفاده قرار داد تا تاثیر سیستم‌های محافظت کاتدی را افزایش دهد. تجربــه نشان داده کـه محـافظت کاتــدیــک همــراه با محافظت خورندگی غیر فعـال بالا بــا اســــتفاده از پوشــــش کــاری در خط لـولــه موثرتــریــن و اقتصادی‌ترین روش است. کیت‌های عایقی برای محدود کردن خوردگی در سیســــــتم‌هــای خط لوله مورداستفاده قرار می‌گیرد. وقتی فلزات غیر همســـــان در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، کیت‌های عایقی امکان اینکه سیســـــــتم به عنوان پیل گالوانی عمل کند از بین می‌برد و خطر خوردگی گالوانیک لوله را کاهش می‌دهد. همچنین کیت‌های عایقی برای عایق کردن سیســـــتم‌های حفاظت شده کاتــدی اسـتفــاده می‌شـوند کــه از جریــان بــار الکترواســتاتیک جلوگیری می‌کند. هر مجموعه عایق فلنج از یک واشر پهن یا بیضـی، یک غلاف عایق به ازای هر پیچ، دو واشـر عایقی و دو واشـر اسـتیل آبکاری شـده به ازای هر پیچ تشکیل می‌شود.

مشخصات مواد عایق استاندارد​

واشر مرکزی / واشر عایقی / غلاف عایقیغلاف عایقیواشر عایقیواشر مرکزیاجزا
گللاس تقویت شده
رزین ، G10
میلارفنولیکفنولیک تقویت شدهفنولیک با پوشش نیوپرنمتریال
31.5 – 29.5157.55.57.919.7مقاومت دی الکتریک (Kv/mm)
450270270مقاومت فشاری (N/mm2)
450155155مقاومت خمشی (N/mm2)
0.050.81.01.01.6جذب آب(%)
145107107107حداکثر دمای عملیاتی(درجه سانتی‌گراد)

شکل گسکت

نوع E

واشر مرکزی کل سطح فلنج را پوشش می‌دهد.
ماکزیمم دما: 100 درجه سانتی‌گراد
ماکزیمم فشار: 40 بار
ماکزیمم قدرت دی الکتریک: 500 ولت بر میلی‌متر

نوع F

واشر مرکزی فقط سطح داخلی فلنج را پوشش می‌دهد.
ماکزیمم دما: 100 درجه سانتی‌گراد
ماکزیمم فشار: 40 بار
ماکزیمم قدرت دی الکتریک: 500 ولت بر میلی‌متر

نوع D

واشر مرکزی در فلنج‌ها از نوع رینگ جوینت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ماکزیمم دما: 100 درجه سانتی‌گراد
ماکزیمم فشار: 40 بار
ماکزیمم قدرت دی الکتریک: 200 ولت بر میلی‌متر